52av好色我爱

52av好色我爱

脉数之病,虽皆发热,然其施治不无别焉。逆者,追虚逐实也。

 若其脉徐徐微续而出,则是真阳渐回,故可生也。至七八日不回,手足厥冷,而更通身肤冷,躁无暂安之时者,此为厥阴阳虚阴盛之脏厥,非阴阳错杂之蛔厥也。

不言而言热,以其胃热为独重也。今下利脉迟而滑,谓浮迟而沉滑也,浮迟则外和,沉滑则内实。

【集注】喻昌曰∶先厥后热下利止,其病为欲愈矣。脉沉弦,是邪转入少阳也,若未经吐下者,当与小柴胡汤,解其半表半里之邪可也。

料度脏腑,则顺逆吉凶,自然独见若神也。若极虚极寒,则小便必清白无禁矣,安有反不利之理哉!此证不但真阳不足,真阴亦必素亏,或阴中伏有阳邪所致,若不用芍药固护其阴,岂能胜附子之雄烈乎?

弦则为劲,减其中取之劲,外急象也;大则为实,小其中取之实,中空象也。【注】咳者则剧,咳之甚也。

Leave a Reply